top of page
av.png

Om achteraf niet voor verrassingen te komen staan, vraag ik je om voor je boeking mijn algemene voorwaarden te lezen. De algemene voorwaarden van JudithvanTartwijkFotografie maken integraal onderdeel uit van de uiteindelijke boeking. Door boeking gaat de klant automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van klanten worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

ARTIKEL 1 TOEPASSING

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen JudithvanTartwijkFotografie en de opdrachtgever. Bij de shoots komen onvermijdelijk ook andere personen op de foto. Bij akkoord gaan met deze algemene voorwaarden ga je tevens akkoord voor de andere personen die op de foto komen. 

 

ARTIKEL 2 AANVAARDING VAN DE OPDRACHT

Je dient expliciet akkoord te gaan met de opdracht. Dit doe je door de boeking per e-mail te bevestigen. Na akkoord ontvang je een factuur. 

 

JudithvanTartwijkFotografie behoudt het recht om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor JudithvanTartwijkFotografie onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren. 

 

ARTIKEL 3 VERGOEDING | BETALINGSVOORWAARDEN

 

JudithvanTartwijkFotografie publiceert haar prijzen van standaardpakketten op haar website. Deze prijzen zijn enkel bedoeld als indicatie en zijn niet bindend. De prijzen worden tijdens de boeking bevestigd per e-mail. 

 

Betaling van de factuur dient uiterlijk plaats te vinden op de dag voor de fotoshoot. Hiervoor ontvang je per mail een factuur. De betalingstermijn bedraagt 14 kalenderdagen. Wanneer de fotoshoot wordt verplaatst, blijft de originele betaaldatum ongewijzigd. 

 

Bij familiefotografie zijn de tarieven inclusief BTW en exclusief reiskosten. Bij zakelijke fotografie zijn de tarieven exclusief BTW en exclusief reiskosten.

 

Indien de onderlinge afspraken wijzigen is JudithvanTartwijkFotografie gerechtigd de prijs hierop aan te passen. Als aannemelijk is dat JudithvanTartwijkFotografie hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft verricht die noodzakelijk waren, zal dit worden doorberekend. Je ontvangt hiervoor een eindfactuur na de fotoshoot. 

 

De betalingsverplichting geldt ook indien je geen gebruik meer wenst te maken van de afgesproken diensten of producten. Er ontstaat op dat moment geen recht op korting of restitutie. 

 

Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. JudithvanTartwijkFotografie zal je eerst in gebreke stellen. 

 

ARTIKEL 4 UITVOERING | STIJL | BEWERKING

 

JudithvanTartwijkFotografie spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven omstandigheden tijdens de fotoshoot. 

 

Jullie zijn verplicht de omstandigheden voor JudithvanTartwijkFotografie zo gunstig mogelijk te maken en tijdige en juiste informatie door te geven met betrekking tot locaties en tijdstippen. 

 

Indien er wordt gekozen voor een locatie waarvoor toestemming nodig is om te mogen fotograferen, neem jij contact opnemen met de desbetreffende locatie om die te boeken. Wanneer er een vergoeding vereist is voor het gebruik van de locatie, komt deze voor rekening van de klant.  

 

JudithvanTartwijkFotografie zal de foto’s bewerken in haar eigen stijl. Het resultaat is mede afhankelijk van de locatie en het beschikbare licht. Onder de nabewerking valt uitdrukkelijk niet het verwijderen en/of toevoegen van (storende) elementen in de foto’s. 

 

Je mag de foto’s uitdrukkelijk niet bewerken. Hieronder valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, het bijsnijden van de foto’s, het plaatsen van filters over de foto’s of het aanpassen van kleur. Voor drukwerk mag wel tekst worden toegevoegd. 

 

ARTIKEL 5 OPLEVERING

 

JudithvanTartwijkFotografie maakt naar eigen kennis en inzicht een selectie van de foto’s. De selectie van de te leveren foto’s is de exclusieve verantwoordelijkheid van JudithvanTartwijkFotografie op basis van haar kwaliteits- en stijlcriteria. 

 

Naar keuze van JudithvanTartwijkFotografie worden enkele foto’s in zwart-wit geleverd. 

 

JudithvanTartwijkFotografie levert enkel nabewerkte fotobestanden en geeft nooit inzage in onbewerkte (RAW) bestanden. Het is niet mogelijk om alle gemaakte foto’s te ontvangen. 

 

De foto’s worden geleverd via een online gallery, een downloadlink of een USB-stick. 

Via de online gallery kan je een keuze maken uit de foto’s, waarbij het aantal afhankelijk is van het gekozen pakket. De gekozen foto’s ontvang je in hoge resolutie in jpg-formaat. Extra foto’s bijbestellen is mogelijk. 

 

JudithvanTartwijkFotografie streeft naar oplevering binnen 14 dagen na de fotoshoot. De foto’s worden in geen geval geleverd tot het gehele factuurbedrag is betaald. 

 

Na levering van de foto’s dien je zorg te dragen voor een juiste opslag van de bestanden en maak je een back up, zodat ze niet verloren gaan. Na levering van de foto’s is JudithvanTartwijkFotografie niet meer verantwoordelijk voor de bestanden.

 

JudithvanTartwijkFotografie levert, indien overeenkomen, tevens een album. JudithvanTartwijkFotografie maakt het ontwerp voor het (mini) album naar eigen kennis, stijl en inzicht. Zij kiest uit de door jou gekozen foto’s een selectie voor het (mini)album. Het (mini)album wordt per post geleverd. 

 

ARTIKEL 6 GEBRUIK | AUTEURSRECHT | NAAMSVERMELDING | LICENTIE

 

Het auteurs- en eigendomsrecht van de foto’s blijft van JudithvanTartwijkFotografie en wordt niet overgedragen. 

 

JudithvanTartwijkFotografie kan de foto’s gebruiken voor haar on- en offline communicatie, bijvoorbeeld op social media kanalen of in promotiemateriaal voor haar bedrijf. Ook mag JudithvanTartwijkFotografie de foto’s gebruiken voor fotowedstrijden. Als je dit niet wilt, kan je dat voorafgaande aan de boeking aangeven. 

 

De foto’s die je ontvangt zijn voor gebruik in de privésfeer. De foto’s mogen slechts gebruikt worden op social media onder vermelding van de naam van JudithvanTartwijkFotografie. 

 

Wanneer je de foto’s wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, dien je voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen en te ontvangen. Ook wanneer je een sublicentie wilt verlenen aan een derde, een foto wil inzenden voor een publicatie door derden of voor een fotowedstrijd, dien je schriftelijk toestemming te vragen aan JudithvanTartwijkFotografie. 

 

Zakelijke foto’s mogen voor eigen onderneming worden gebruikt voor commerciële doeleinden: plaatsing in drukwerk, op social media en op de website. Foto’s mogen niet aan derden worden verstrekt. Indien andere bedrijven de gemaakte foto’s willen gebruiken, moet contact met JudithvanTartwijkFotografie worden opgenomen en na goedkeuring door jou, kunnen zij de foto’s aankopen. Naamsvermelding van JudithvanTartwijkFotografie is verplicht. 

 

ARTIKEL 7 WORKSHOPS

 

Na aanmelding ontvang je een factuur. Na betaling van de factuur is je deelname aan een workshop bevestigd. De factuur dient binnen 14 dagen en uiterlijk de dag voor de workshop te zijn voldaan. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. JudithvanTartwijkFotografie zal je eerst in gebreke stellen. 

 

Tot vier weken voor de aanvang van de workshop kan je kosteloos annuleren. Bij annulering tot twee weken voor aanvang dient 50% van de prijs voor de workshop te worden betaald. Bij latere annulering ben je het gehele bedrag verschuldigd. In geval van overmacht, zoals het overlijden of ziekte van de deelnemer of een naast familielid, zijn alleen de kosten verschuldigd die JudithvanTartwijkFotografie reeds heeft moeten maken. 

 

JudithvanTartwijkFotografie heeft het recht een workshop tot twee dagen voor aanvang te verplaatsen naar een andere datum. Je hebt dan het recht om je deelname kosteloos te annuleren. Ook heeft JudithvanTartwijkFotografie het recht een workshop tot twee dagen voor aanvang te annuleren. Je ontvangt dan het reeds betaalde bedrag volledig retour.

 

Deelname aan een workshop gebeurt op eigen risico. JudithvanTartwijkFotografie is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval opgelopen tijdens de deelname aan workshops.

 

De tijdens workshops gemaakte foto’s mogen onder naamsvermelding van de workshop van JudithvanTartwijkFotografie in privésfeer worden gebruikt of voor je portfolio.

 

ARTIKEL 8 ANNULERING EN OPSCHORTING

 

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, kan JudithvanTartwijkFotografie haar werkzaamheden opschorten totdat het bedrag is voldaan. Je wordt hiervan eerst op de hoogte gebracht. 

 

Indien een fotoshoot tot 7 dagen voor de geplande shoot wordt geannuleerd, kan in overleg eenmalig door JudithvanTartwijkFotografie een nieuwe datum worden voorgesteld zonder meerprijs of, indien je wil afzien van de boeking, een vergoeding ter hoogte van 50% van het totaalbedrag in rekening worden gebracht. 

 

Bij annulering binnen 7 dagen tot de fotoshoot wordt een vergoeding ter hoogte van 70% van het totaalbedrag in rekening gebracht ter vergoeding van de door JudithvanTartwijkFotografie opgelopen schade of eenmalig een nieuwe datum voorgesteld tegen de meerprijs van 15% van het totaal bedrag. 

 

Bij annulering op de dag van de fotoshoot zullen de annuleringskosten de totale factuurkosten bedragen, tenzij er sprake is van ernstige omstandigheden. 

ARTIKEL 9 OVERMACHT

 

Indien er sprake is van ernstige omstandigheden/overmacht waardoor het voor JudithvanTartwijkFotografie niet mogelijk is de fotoshoot uit te voeren op de overeengekomen datum, zal in overleg worden gezocht naar een nieuwe datum of worden gezocht naar een vervangende fotograaf. 

 

Wanneer een fotoshoot in de buitenlucht plaatsvindt en de weersomstandigheden naar het inzicht van JudithvanTartwijkFotografie geen fotoshoot toelaten, zal de fotoshoot worden verzet naar een andere datum. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. 

 

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

 

JudithvanTartwijkFotografie houdt zich er aan haar materiaal te onderhouden. Zij is evenwel niet verantwoordelijk wanneer er beeld materiaal verloren gaat door technische storingen aan het materiaal. 

 

JudithvanTartwijkFotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door haar zijn geleverd. 

 

JudithvanTartwijkFotografie is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die zij geleverd heeft. 

 

JudithvanTartwijkFotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografe en kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze is gebaseerd op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming. Ook is JudithvanTartwijkFotografie niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden die zijn ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door de klant. 

 

JudithvanTartwijkFotografie heeft te allen tijde het recht, voor zover mogelijk, de schade ongedaan te maken of te beperken. 

 

De aansprakelijkheid overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van JudithvanTartwijkFotografie wordt gedekt. 

 

ARTIKEL 11 KLACHTEN

 

Klachten over producten, diensten of bezwaren tegen te factuur dienen uiterlijk binnen zeven dagen nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail worden ingediend via hello@judithvantartwijkfotografie.nl

 

Klachten over werkzaamheden dienen op de dag van de fotoshoot zelf te worden gemeld, zodat JudithvanTartwijkFotografie waar mogelijk haar werkwijze kan aanpassen. 

 

Klachten die later worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. 

 

JudithvanTartwijkFotografie zal de klachten binnen 14 dagen in behandeling nemen en zich inspannen een zo goed mogelijke oplossing te bereiken. 

 

Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

 

ARTIKEL 12 PRIVACY & PERSOONGSGEVENS

 

JudithvanTartwijkFotografie zal nooit persoonsgegevens openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij we anders overeenkomen. JudithvanTartwijkFotografie verwerkt de persoonsgegevens conform de relevante wet-en regelgeving, zoals ook te lezen valt in haar privacyverklaring.

 

ARTIKEL 13 WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN EN WEBSITE

 

JudithvanTartwijkFotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig medegedeeld. 

 

Indien een bepaling uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand. 

 

JudithvanTartwijkFotografie behoudt het recht informatie op haar website te allen tijde aan te passen. 

 

 

JudithvanTartwijkFotografie | www.judithvantartwijkfotografie.nl | hello@judithvantartwijkfotografie.nl

06 412 40 581 | KvK 73262641 | april 2019

bottom of page